Leetcode:【189. 轮转数组】

  行业动态     |      2024-01-14 11:03

题目

给定一个整数数组 nums,将数组中的元素向右轮转 k 个位置,其中 k 是非负数

难度:中等

题目链接:189. 轮转数组

示例 1:

输入: nums = [1,2,3,4,5,6,7], k = 3
输出: [5,6,7,1,2,3,4]
解释:
向右轮转 1 步: [7,1,2,3,4,5,6]
向右轮转 2 步: [6,7,1,2,3,4,5]
向右轮转 3 步: [5,6,7,1,2,3,4]

示例 2:

输入:nums = [-1,-100,3,99], k = 2
输出:[3,99,-1,-100]
解释: 
向右轮转 1 步: [99,-1,-100,3]
向右轮转 2 步: [3,99,-1,-100]

提示:

  • 1 <= nums.length <= 10^5
  • -2^31 <= nums[i] <= 2^31 - 1
  • 0 <= k <= 10^5

代码展示

void reverse_num(int* left,int* right)
{
    while(left

题目解析

核心思想 : 逆置数组

  1. 先逆置全部数组
  2. 再把右旋过去的数组逆置一下
  3. 最后把剩下部分数组也逆置一下

详细图解